Privatnost

Informacija o zaštiti osobnih podataka 

InterCut Medical Care, kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost, te obrađuje samo osobne podatke koji su neophodni za svrhu za koju su prikupljeni, a kategorije osobnih podataka koje prikupljamo radi ispunjenja svrhe su sljedeće: Identifikacijski podaci: OIB, ime i prezime,spol; Kontakt podaci: adresa, telefon, mobitel, elektronička adresa (e-mail); Posebna kategorija osobnih podataka: podaci o zdravlju, podaci o liječenju, medicinska dokumentacija; Ostali podaci neophodni za realizaciju ugovorne obveze: datum rođenja, zanimanje, podaci o Vašoj obitelj, preferencama. 

Svrha obrade i pravna osnova za obradu 

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu pružanja zdravstvene zaštite/zdravstvene usluge u skladu s važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (npr. obavljanja medicinksih pregleda, postavljanja dijagnoza, primjenu različitih postupaka i zahvata, te obradu i dostavu rezultata medicinskih postupaka).

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo i zbog toga jer su nam neophodni kako bismo poštovali naše obveze utemeljene na pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj, kao što su Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (npr. zdravstvene zaštite kod ranog otkrivanje bolesti) Zakon o liječništvu (npr. u svrhu čuvanja medicinske dokumentacije sukladno odredbama navedenog zakona). 

Uz Vašu privolu, obrađujemo osobne podatke u svrhu telefonskih istraživanja Vašeg zadovoljstva pruženim uslugama, marketinga proizvoda InterCut Medical Care koji uključuje ponude zdravstvenih pregleda, slanja marketinških materijala, segmentacije tržišta i druge svrhe za koje je neophodna Vaša privola. 

U svrhu obrade osobnih podataka korisnika koristimo aplikacije/platforme koji su naši ugovorni izvršitelji podataka i s kojima imamo Ugovor o korištenju i zaštiti osobnih podataka:

Facebook – Aplikacija putem koje se predstavljamo i oglašavamo našim postojećim i potencijalnim korisnicima. Ukoliko želimo doseg naših postojećih korisnika moguće je ubacivanje baze osobnih podataka postojećih korisnika (onih koji su za to dali privolu) u aplikaciju koja onda prikazuje oglase samo tim korisnicima, kao i povratno oglašavanje određenim skupinama korisnika čije su aktivnosti na web stranici prikupljenje putem Facebook pixela ugrađenog u kod web stranice www.kucneposjete.hr.

G Suite – Platforma koja nam služi za cijeli skup Google poslovnih aplikacija. Poslovne aplikacije koristimo za čuvanje poslovnih dokumenata koji mogu sadržavati i osobne podatke Korisnika, email komunikaciju s partnerima te potencijalnim i postojećim korisnicima naših usluga.

Mailchimp – Platforma u koju stavljamo bazu osobnih podataka za slanje veće količine mailova – u svrhu čestitki, edukacije, obavijesti o posebnim ponudama, akcijama i slično.

Napominjemo da davanjem privole ne utječete na ispunjenje ili izvršenje dogovorenih medicinskih pregleda, dostavljenih zdravstvenih nalaza i terapijskih postupaka. 

Izvor osobnih podataka 

Obrađujemo osobne podatke koji su potrebni za gore navedene svrhe i kad nisu prikupljeni izravno od osobe o čijim se podacima radi, a koje smo dobili od ugovaratelja osiguranja, osiguranika, korisnika osiguranja, nadležnih institucija, javno dostupnih izvora, i kojeg Ispitanika o tome izvješćujemo sukladno odredbama Uredbe. 

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti. 

 

Legitimni interes 

Obrada Vaših podataka temeljem naših legitimnih interesa podliježe posebnim pravilima koja Vam omogućavaju da u svakom trenutku, na temelju Vaše posebne situacije, podnesete prigovor na takvu obradu.
Legitimni interesi temeljem kojih će InterCut Medical Care obrađivati Vaše osobne podatke su:
• kontaktiranje klijenata (marketing) za potrebe posebnih ponuda 

Obveza čuvanja osobnih podataka 

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim u sljedećim slučajevima: 

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi; 
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti; 
 • ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem; 
 • u slučajevima određenim UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA koji se odnose na mogućnost i pravila obrade osobnih podataka koje u ime klijenta provode izvršitelji obrade. 

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka 

U svim prethodno navedenim slučajevima ćemo Vaše osobne podatke priopćiti isključivo gore izričito navedenim trećim osobama i/ili osobama izričito propisanim u gore navedenim i drugim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj. 

 • Osobne podatke korisnika (medicinsku dokumentaciju) – osiguranika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ili ugovora o osiguranju s osiguravajućim društvima, možemo proslijediti osiguravajućim društvima čiji ste osiguranik u svrhu izvršenja ugovornog odnosa i obračuna izvršenih zdravstvenih usluga osiguravateljima 
 • Suradnim zdravstvenih ustanovama s kojima je InterCut Medical Care u ugovornom odnosu, osobni podaci mogu biti proslijeđeni za potrebe izvršenja dijela usluga (npr. pojedini laboratorijske pretrage i sl.) a kako bi u cijelosti izvršili traženu zdravstvenu usluga. Iste suradne ustanove su i same podložne i obvezne čuvati osobne podatke prema Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Posebne kategorije osobnih podataka

Obradu posebnih kategorija osobnih podataka (podaci o zdravlju) IntrCut Medical Care provodi u skladu s čl. 9. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kategorije primatelja i namjera iznošenja u treće zemlje

U okviru poslovanja InterCut Medical Care, osobni podaci i posebne kategorije osobnih podataka ne dostavljaju se nikome, izuzev što su pohranjeni na sigurnom informacijskom sustavu pravne osobe ovlaštene za takvu djelatnost. InterCut Medical Care nema namjeru i ne prenosi osobne podatke i posebne kategorije osobnih podataka u treće zemlje.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni 

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obveza, odnosno do isteka rokova propisanih pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 

 Koja su Vaša prava 

 • pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka. InterCut Medical Care Vam osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije, informacije Vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku; 
 • pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti; 
 • pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo Vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev; 
 • pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: 
  • ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koji nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka, 
  • ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka, 
  • ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva, 
  • ako ste uložili prigovor na obradu; 
 • pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem; 
 • pravo na prigovor – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na našim legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako Vaše podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga; 
 • pravo na pritužbu – ukoliko smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili UREDBU (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo razjasnili sporna pitanja. Navedeno možete učiniti na sljedeće kontakte: Hrgovići 43, 10000 Zagreb, telefon: 099 384 5405, te e-mail: icmc@kucneposjete.hr. Svakako imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU; 
 • pravo na povlačenje privole – kad se obrada temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali privolu, kao i putem e-maila: icmc@kucneposjete.hr. ili na telefon 099 384 5405; 
 • pravo na naknadu štete – ukoliko ste pretrpjeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu od nas ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu; 

Ostvarenje navedenih prava, uvažavajući iznimke predviđene za povlačenje privole i podnošenje pritužbe, možete zatražiti putem e-maila:  icmc@kucneposjete.hr ili na adresu InterCut Medical Care, Hrgovići 43, 10000 Zagreb. U slučaju dvojbe, možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta, a čime štitimo Vaša prava i privatnost. 

Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu. 

Pružanje gore navedenih osobnih podataka, osim onih koji se pružaju temeljem Vaše privole, je uvjet nužan za ostvarivanje određene svrhe, odnosno za pružanje medicinske usluge. Shodno tome, imate pravo uskratiti pružanje tih podataka, ali u tom slučaju InterCut Medical Care neće biti u mogućnosti ispuniti svoje obveze u pružanju zdravstvene zaštite.